ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เข้าประชุมคณะกรรมการพันธกิจสากล ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าประชุมคณะกรรมการพันธกิจสากล ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom...

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมหารือในกิจการขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นายกสภามหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก เมตตาเป็นประธานการประชุมหารือในกิจการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และองค์กรในกำกับดูแลขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก อาทิ องค์การยุวพุทธิกศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก...

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร บรรยายเรื่อง การต่างประเทศและศิลปะการทูตแก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา พระธรรมทูต

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรยายเรื่อง การต่างประเทศและศิลปะการทูต (Diplomacy and Foreign Affairs )...

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้...

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เมตตาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานประจำปี ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ เกาหลีใต้

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๙ น. พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ในนาม พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นิสิต มจร วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ เกาหลีใต้...

ข่าวมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เข้าประชุมคณะกรรมการพันธกิจสากล ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าประชุมคณะกรรมการพันธกิจสากล ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom...

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมหารือในกิจการขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นายกสภามหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก เมตตาเป็นประธานการประชุมหารือในกิจการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และองค์กรในกำกับดูแลขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก อาทิ องค์การยุวพุทธิกศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก...

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร บรรยายเรื่อง การต่างประเทศและศิลปะการทูตแก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา พระธรรมทูต

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรยายเรื่อง การต่างประเทศและศิลปะการทูต (Diplomacy and Foreign Affairs )...

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้...

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เมตตาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานประจำปี ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ เกาหลีใต้

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๙ น. พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ในนาม พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นิสิต มจร วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ เกาหลีใต้...

ข่าวรับสมัคร

ข่าวกิจกรรม