ข่าวประชาสัมพันธ์

MCU Holds a meeting of Affiliated Institute Committee Member in Hungary

23 June, 2564/ 2021 at 14:00 pm in BKK and 09:00 am in Hungary: Prof. Dr. Phra...

พิธีประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗

20 มิ.ย. 2564 เวลา 14:00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีประทานวุฒิบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 27 โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร....

พิธีถวายกุฎิเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาเป็นประธานในพิธีถวายกุฏิสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗ รอบ ๘๔ ปี และอนุสรณ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗...

ทำบุญอุทิศถวายแด่ พระราชรัตนโมลี, ดร. (นคร เขมปาลี) ครบรอบมรภาพ ๑๓ ปี

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 พระโสภณวชิราภรณ์ อัคคมหาบัณฑิต ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ บริหารคณาจารย์เจ้าหน้า วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ทำบุญอุทิศให้ พระเดชพระคุณ พระราชรัตนโมลี,...

รอง กตฯ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพพระเมธีวรคณาจารย์

26 มีนาคม 2564 พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพพระเมธีวรคณาจารย์ (พรมมี...

ข่าวมหาวิทยาลัย

MCU Holds a meeting of Affiliated Institute Committee Member in Hungary

23 June, 2564/ 2021 at 14:00 pm in BKK and 09:00 am in Hungary: Prof. Dr. Phra...

พิธีประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗

20 มิ.ย. 2564 เวลา 14:00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีประทานวุฒิบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 27 โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร....

พิธีถวายกุฎิเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาเป็นประธานในพิธีถวายกุฏิสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗ รอบ ๘๔ ปี และอนุสรณ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗...

ทำบุญอุทิศถวายแด่ พระราชรัตนโมลี, ดร. (นคร เขมปาลี) ครบรอบมรภาพ ๑๓ ปี

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 พระโสภณวชิราภรณ์ อัคคมหาบัณฑิต ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ บริหารคณาจารย์เจ้าหน้า วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ทำบุญอุทิศให้ พระเดชพระคุณ พระราชรัตนโมลี,...

รอง กตฯ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพพระเมธีวรคณาจารย์

26 มีนาคม 2564 พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพพระเมธีวรคณาจารย์ (พรมมี...

ข่าวรับสมัคร

ข่าวกิจกรรม