บุคลากร

0E7B6C3B60A386C5ผู้กำกับดูแลการบริหารส่วนงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำแหน่งบริหาร อธิการบดี
 .  .
  พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

ป.ธ.๙ศษ.บ.พธ.ม., Ph.D.(Pali&Buddhist Studies)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

 .  .

.

ผู้บริหาร
ตำแหน่งบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 .
  พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)

ป.ธ. ๖, พธ.บ. (บริหารการศึกษา),

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ผจล.วัดอรุณราชวราราม

 .
 .

บุคลากร

กองวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 .
  พระแสงเฮือง นรินฺโท,ดร.

o 2541/1998 – จบธรรมจริยะ สาขาคัมภีร์พุทธศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) วัดมหาวิสุทธาราม เมืองมันฑะเลย์ สหภาพพม่า

o 2546/2003 – จบปริญญาโท  สาขาพุทธศาสตร์ศาสนา มหาวิทยาลัย กัลณียา     ศรีลังกา

o 2549/2006-2550/2006/7- จบอนุปริญญา (M.Phil) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เประดีนิยา ศรีลังกา (วิทยานิพนธ์ : บทบาทของพุทธศาสนาใน ประวัติศาสตร์ชาวไทใหญ่ ในสหภาพพม่า ศตวรรษที่   12-16)

o 2554/2011 ปริญญาเอก (Ph.D.) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย เประดีนิยา ศรีลังกา  (วิทยานิพนธ์ : บทบาทของพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์ของชนชาวไทฉานในสหภาพพม่า ศตวรรษที่ 12-16)

วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
 . 08-7508-4258
 .
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
 หมายเลข
  พระมหาโกศล ธีรปญฺโญน.ธ.เอก ป.ธ.3

-ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ)​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (ร.บ.)​ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ปริญญาโท คณะวิทยาลัยการจัดการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (กศ.ม)​ มหาวิทยาลัยพะเยา

 .  08-2326-4342
 .  วัดมหรรณพาราม แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม.

.

บุคลากร

 .
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
หมายเลข
  พระมหาอนุชา กาญจโน

นธ.เอก

-เปรียญธรรม7

-พธ.บ คณะมนุษยศาสตร์ เอกอังกฤษ มจร.

-ศศ.ม. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา พัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 . 08-7084-0234
 . วัดกุฎีประสิทธิ์ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 ตำแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์
 หมายเลข
  พระมหาสุ​เทพ​ สุวฑ​ฺ​ฒโน​ (เหลาทอง)​,ดร.

ประกาศนียบัตร นักธรรมชั้นเอก (น.ธ. เอก) พ.ศ. ๒๕๓๒

–  ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู (ป.วค.) พ.ศ. ๒๕๔๓

–  ประกาศนียบัตร เปรียญธรรม ๗ ประโยค (ป.ธ. ๗) พ.ศ. ๒๕๓๘

– ปริญญาตรี พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑

– ปริญญา​โท M.A.​ (Buddhist​ Studies)​มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

วิทยานิพนธ์ การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท

ปริญญา​เอก​ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต​ (พธ.ด.) Ph.D.​ (Buddhist​ ​Studies)​

ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก มจร เรื่อง กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

STRATEGIES FOR BUDDHISM PROPAGATION OF OVERSEAS DHAMMADUTA BHIKKHUS 

บทความวิชาการ:

01. เรื่องการพัฒนาพระธรรมทูตไทยเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

02. เรื่องกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

03.มิติใหม่การศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ของพระสงฆ์ไทย:ศึกษากรณีพระธรรมทูตสายต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 . 09-5117-2517
 . วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
 
 .
 .
 ตำแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์
 หมายเลข
  พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

1.น.ธ.เอก

2.อนุปริญญา ภาษาอังกฤษ

3.ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร (B.A Buddhist Philosophy) Buddhist & Pali University, Colombo, Sri Lanka,มหาวิทยาลัยพุทธและบาลี โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

4.ปริญญาโท คณะพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร (M.A. Buddhist Studies)University of Kelaniya, Colombo, Sri Lanka, โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

5.ปริญญาโท คณะพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร (M.A. Buddhist Studies) Buddhist & Pali University, Colombo, Sri Lanka มหาวิทยาลัยพุทธและบาลีโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

 . 09-1486-9697
. วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.

 

 ตำแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์
 หมายเลข
พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ

น.ธ.เอก ป.ธ.3

-ปวช.ปวส. โรงเรียนเทคนิคเจ้าพระยา

-ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ)​  คณะวิทยาการการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.​

-พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๑

09-6312-8287
วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกล็ด จ.นนทบุรี
 .
 .
 ตำแหน่ง  นักจัดการทั่วไป
 หมายเลข
  นายสาคร ธระที

น.ธ.เอก, ป.ธ 5 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา  -ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

 . 08-7067-9658
. 269/317 หมู่บ้านทิพย์สุวรรณ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

 

 .
 .
 ตำแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์
 หมายเลข
 .
.
 ตำแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์
 หมายเลข
   นายสรวรรษ ปรักกโมดม

ปริญญาตรีศัลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

  08-1344-8851
  2/42 ม.9 แขวงบางแค เขตบางแค กทม

บุคลากร

 ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้าง) กองวิเทศสัมพันธ์
 หมายเลข
  นายศิโรดม วชิรวราภรณ์

ธรรมศึกษาเอก

ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกการบริหารรัฐกิจ (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                                ปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศาสตร์  (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 . 06-3191-3090
 . บ้านไอยรา 95/38 หมู่ 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ตำแหน่ง  .
หมายเลข  .
 .  .
 .  .
 ตำแหน่ง  .
 หมายเลข  .
 .  .
.  .
 .  .

..