วิทยาลัยพระธรรมทูตและ กองวิเทศสัมพันธ์ เตรียมจัดงานปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตฯ

0
22

เมื่อ 24 – 28 มิ.ย. 63 เวลา 09.30  – 22.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์  ณ ห้องวิทยาลัยพระธรรมทูต 208 มจร วัดมหาธาตุฯ กทม. เตรียมการพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตฯ ซึ่งจะจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563 ในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here