มจร บำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ ผศ.ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์ อายุ ๗๒ ปี อดีตหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร

0
13

วันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธาน คปพ. ผจล.และประธานองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ แสดงพระธรรมเทศนาในอุทิสสนกถา ว่าด้วยเรื่อง ‘ลีลาชีวิต’ ในการบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ ผศ.ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์ อายุ ๗๒ ปี อดีตหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดกล้วย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร มาร่วมงานจำนวนมาก อาทิ พระเทพเวที, รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รก.จภ.๖ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผช.ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รก.ผอ.สถาบันพระไตรปิฏก รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รศ.ดรชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผช.ฝ่ายกิจการพิเศษ รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ผช.ฝ่ายกิจการสังคม รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มจร ผศ.ดร. เสถียร วิพรมหา ผช.อธิการบดี มมร ดร.สำเนียง เมืองนิล ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผช.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และนายกสมาคมศิษย์เก่า มจร เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here