คณะสงฆ์หารือเผยแผ่ต่างประเทศ หนุนอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

0
36

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 – 18.45 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานที่ปรึกษาอำนวยการโครงการอบรมฯ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ โดยมี พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย  พระราชปริยัติกวี, ศ. ดร.อธิการบดี มจร พร้อมทั้ง รองอธิการบดี พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมด้วย พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รองประธานกรรมการดำเนินงาน โดยมีผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนกรมการศาสนา ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา องค์กรพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ พระเถระ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการโครงการ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง โดยได้ประชุมหารือด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปต่างประเทศ แนะนำนโยบาย และให้การสนับสนุนโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งปีนี้เป็นรุ่นที่ 26 เริ่มอบรม วันที่ 27 ก.พ. ถึง 26 พ.ค. นี้ รวมเวลา 90 วัน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ผู้สื่อข่าวร่วมงาน ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here