ขออนุโมทนาบุญกับพระมงคลธีรคุณ สบทบทุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต

0

วันที่ 3 กันยายน 2562 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพระพรหมบัณฑิต พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน ฯ กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระธรรมทูต ขออนุโมทนาบุญกับ พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัย 10,000 บาท สนับสนุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ปี 62 เพื่อถวายและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้ประสบความสุขความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต, นายสรวรรษ ปรักกโมดม

Journal: The Study of Strategy of The propagation of Buddhism

0

วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 “ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี” ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง โดยเปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยทั้งในและนอกประเทศ ของนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเผยแพร่ โดยมี พระพรหมเวที รักษาการจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดปฐมเจดีย์ฯ เป็นประธานในพิธี มีพระเทพศาสนาภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวอารัมภบทการจัดงานและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม บรรยายพิเศษ

          ในการนี้ พระมหาสมาน ชาตวิริโย (ศศิสุวรรณพงศ์), ดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เสนอบทความเรื่อง “การศึกษากลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล” “The Study of Strategy of The propagation of Buddhism of The Overseas Dhammaduta Bhikkhus in India – Nepal” By Dr. Phramaha Samarn Jataviriyo (Sasisuwanphong) from Dhammaduta College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

ระมหาสมาน ชาตวิริโย พระมหายงยุทธ กนฺตาโป อาจารย์ วพท พระสิริวรรณะ พระมหาศุภกิจ กองวิเทศสัมพันธ์ ช่วยอำนวยความสะดวกส่งแขก WPA

0

19มิย62/11.50 น. พระมหาสมาน ชาตวิริโย พระมหายงยุทธ กนฺตาโป อาจารย์ วพท พระสิริวรรณะ พระมหาศุภกิจ กองวิเทศสัมพันธ์ ช่วยอำนวยความสะดวกส่งแขก WPA 1 คน เดินทางกลับจีน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ