Householder Dhammaduta Build a network Buddhism propagation.

0

วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 10.00 น. (เวลาท้องถิ่นนอร์เวย์) พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมด้วย พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต  และคณะ มจร ประชุมสรุปงานโครงการอบรมธรรมทูตวิธีพุทธในต่างประเทศ กับพระวิมลศาสนวิเทศ, ดร. รองประธาน ส.ธ.ย. รูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ โดยความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ผลอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ครั้งแรกกว่า 300 คน จาก โดยมีคฤหัสถ์ทวีปต่างๆ เข้าร่วมรวม 11 ประเทศดังนี้ 1. นอร์เวย์ 2 สวีเดน 3 ฟินแลนด์ 4. ฝรั่งเศส 5. เยอรมัน 6. สวิตเซอร์แลนด์ 7. อังกฤษ 8. สหรัฐอเมริกา 9. ไทย 10 ออสเตรีย 11. เนเธอแลนด์ ประชุม ณ อุโบสถวัดไทยนอร์เวย์ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , วัดไทยนอร์เวย์

Overseas Dhammaduta Project Donate to help the flood victims in Ubon

0

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 น. เวลา 17.40 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ในนามโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้ถวายปัจจัย 20,000 บาท เพื่อร่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีแก่  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการ มส. ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถระสมาคม ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โดยพระวิมลศาสนวิเทศ, ดร. เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ รองประธาน ส.ธ.ย. รูปที่ 1 ได้ถวายปัจจัย 14,000 โครนนอร์เวย์ แก่  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เพื่อร่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และพระวิมลศาสนวิเทศ, ดร. รองประธาน ส.ธ.ย. รูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ นำพระนวกะฯ จากการบินไทยที่บวชวัดไทยนอร์เวย์ เข้าถวายสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ด้วย

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร

冥想传播到海外

0

วันที่ 24 กันยายน 2562 น. เวลา 18.00-20.30 น. พระเทพวิสุทธิมุนี วิ, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ได้อาราธนาให้พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนานำวิปัสสนากัมมัฏฐานสู่นานาชาติ” แด่พระวิปัสสนาจารย์ผู้สอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติทุกชั้นปี และพระวิปัสสนาจารย์ที่อบรมวิปัสสนาที่เข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานจากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบเข้าร่วมสัมมนา ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายนนี้ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College ,

Opening Ceremony 1st Dhammaduta Operation on the Way of Buddhist Practice in Overseas

0

วันที่ 28 ก.ย. 2562 เวลา 09.00 น. (เวลาท้องถิ่นนอร์เวย์) พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร ได้มอบหมายให้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ” ณ ชั้น 2 อาคารพระอุโบสถ วัดไทยนอร์เวย์ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

ในการนี้ มีผู้แทนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และผู้แทนธรรมทูตคฤหัสถ์ ถวายสักการะ ในพิธีเปิด พระวิมลศาสนวิเทศ, ดร. เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ รองประธาน ส.ธ.ย. ประธานร่วม กล่าวต้อนรับ โดยมี พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กล่าวรายงาน

การอบรมครั้งนี้ มีพระสงฆ์ผู้เป็นกรรมการของ ส.ธ.ย. เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ และอุบาสกอุบาสิกาประเทศจากประเทศต่างๆ เข้าอบรม

โดยในการอบรมมี พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้บริหาร มจร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมดำเนินการ จัดอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธที่วัดไทยนอร์เวย์ ศูนย์ปฏิบัติวิทยาลัยพระธรรมทูต ระหว่างวันที่ 27 – 29 ก.ย. นี้ โดยความร่วมมือขององค์กรร่วมจัดอบรมคือ สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป โดยวัดไทยนอร์เวย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสหภาพชาวพุทธในนอร์เวย์ (Buddhistforbundet) และองค์กรร่วมมือต่างๆ มีการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรม นับเป็นรุ่นแรกของการอบรม โดยมีคฤหัสถ์ทวีปต่างๆ เข้าร่วมรวม 11 ประเทศดังนี้ 1. นอร์เวย์ 2 สวีเดน 3 ฟินแลนด์ 4. ฝรั่งเศส 5. เยอรมัน 6. สวิตเซอร์แลนด์ 7. อังกฤษ 8. สหรัฐอเมริกา 9. ไทย 10 ออสเตรีย 11. เนเธอแลนด์ เข้าร่วมโครงการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 300 คน

 

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College ,

อนุโมทนาบุญ ดร.นันท์ทิพย์ และ ดร.ธัชชพันธ์ ถวายทุนเข้ากองทุนพระพรหมบัณฑิต เพื่อพระนิสิต มจร

0

วันที่ 10 กันยายน 2562 น. เวลา 17.00 น. ณ ห้อง 210 มจร วัดมหาธาตุ กทม พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพระพรหมบัณฑิต พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน ฯ กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระธรรมทูต ขออนุโมทนาบุญกับ ดร.นันท์ทิพย์ สร้อยศรี และ ดร.ธัชชพันธ์ ศิริเวช เป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาค 30,000 บาท ร่วมบริจาคสนับสนุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ปี 62 เพื่อถวายและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตต่างประเทศและนิสิตในประเทศ ระดับปริญญาตรี โท เอก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะจัดในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ อาคารหอฉัน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

ขอให้เจ้าภาพอุปถัมภ์ทุนการศึกษา มีอายุยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ประสบความเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิจ เทอญ

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร

อนุโมทนาบุญ ดร.นันท์ทิพย์ และ ดร.ธัชชพันธ์ ถวายทุนเข้ากองทุนพระพรหมบัณฑิต เพื่อพระนิสิต มจร

0

วันที่ 10 กันยายน 2562 น. เวลา 17.00 น. ณ ห้อง 210 มจร วัดมหาธาตุ กทม พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพระพรหมบัณฑิต พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน ฯ กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระธรรมทูต ขออนุโมทนาบุญกับ ดร.นันท์ทิพย์ สร้อยศรี และ ดร.ธัชชพันธ์ ศิริเวช เป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาค 30,000 บาท ร่วมบริจาคสนับสนุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ปี 62 เพื่อถวายและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตต่างประเทศและนิสิตในประเทศ ระดับปริญญาตรี โท เอก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะจัดในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ อาคารหอฉัน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

ขอให้เจ้าภาพอุปถัมภ์ทุนการศึกษา มีอายุยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ประสบความเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิจ เทอญ

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร

“We learn to live together” MCU said at Buddha-Dharma Seminar in commemorating Singapore.

0

วันที่ 8 ก.ย. 62 เวลา 08.00 น. ณ  Beeh Low See Temple ประเทศสิงคโปร์ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมผู้บริหาร กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ พิธีถวายสังฆทานนานาชาติ และงานประชุมสัมมนาพุทธธรรม ในโอกาสฉลอง 200 ปี ประเทศสิงคโปร์ โดยการอาราธนานิมนต์ของพระธรรมาจารย์ ดร. ฮุ่ย สยง เจ้าอาวาสวัด Beeh Low See Temple (วัดปี่ โหลว ซี) และพระธรรมาจารย์ ดร.กวางผิง ประธานคณะกรรมการจัดงาน ในงานมีการเจริญพระพุทธมนต์จากคณะสงฆ์ 3 นิกาย คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน พร้อมทั้งมีการกล่าวสุนทรพจน์จากผู้นำองค์กรสงฆ์และผู้แทนองค์กรสงฆ์ต่างๆ

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ ได้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย กล่าวสุนทรพจน์ โดยกล่าวคติธรรมตอนหนึ่งว่า “We learn to do. We learn to know. We learn to practice. We learn to serve. We learn to live together.” แปลความว่า “เราเรียนรู้เพื่อทำ เราเรียนรู้เพื่อรู้ เราเรียนรู้เพื่อปฏิบัติ เราเรียนรู้เพื่อให้บริการ และเราเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน” โดยมีคณะผู้นำสงฆ์ชาติต่างๆ และพุทธศาสนิกชนร่วมงานจำนวนมาก

ช่วงเวลา 08.30 -09.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ เป็นประธานการเจริญพระพุทธมนต์ของคณะสงฆ์นิกายเถรวาทร่วมกับพระธรรมทูตต่างประเทศสายประเทศสิงคโปร์ และผู้บริหาร กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

นอกจากนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ ยังได้สานสัมพันธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนากับผู้นำสงฆ์ในประเทศสิงคโปร์และประเทศต่างๆอีกด้วย

 

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

Translator/Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College

Congratulation to Phra Videspunyabhor (Sweden) received his Ph.D.

0

On 5 September 2562/2019 at 13:00, Phramaha Samarn Jataviriyo, Dr., Lecturer of Dhammaduta College of MCU was with Phramaha Kosol Theerapanyo, Vice-Director, International Relation Division, MCU to express congratulation to Phra Videspunyabhorn received his Ph.D., who is Overseas Dhammaduta Bhikkhus, Abbot of Buddharam Temple, Buddharam Temple, Boden, Sweden at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Mahathat Temple, Bangkok.

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

Translator/Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College

ขออนุโมทนาบุญกับพระมงคลธีรคุณ สบทบทุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต

0

วันที่ 3 กันยายน 2562 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพระพรหมบัณฑิต พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน ฯ กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระธรรมทูต ขออนุโมทนาบุญกับ พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัย 10,000 บาท สนับสนุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ปี 62 เพื่อถวายและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้ประสบความสุขความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต, นายสรวรรษ ปรักกโมดม

Journal: The Study of Strategy of The propagation of Buddhism

0

วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 “ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี” ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง โดยเปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยทั้งในและนอกประเทศ ของนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเผยแพร่ โดยมี พระพรหมเวที รักษาการจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดปฐมเจดีย์ฯ เป็นประธานในพิธี มีพระเทพศาสนาภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวอารัมภบทการจัดงานและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม บรรยายพิเศษ

          ในการนี้ พระมหาสมาน ชาตวิริโย (ศศิสุวรรณพงศ์), ดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เสนอบทความเรื่อง “การศึกษากลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล” “The Study of Strategy of The propagation of Buddhism of The Overseas Dhammaduta Bhikkhus in India – Nepal” By Dr. Phramaha Samarn Jataviriyo (Sasisuwanphong) from Dhammaduta College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต