“We learn to live together” MCU said at Buddha-Dharma Seminar in commemorating Singapore.

0

วันที่ 8 ก.ย. 62 เวลา 08.00 น. ณ  Beeh Low See Temple ประเทศสิงคโปร์ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมผู้บริหาร กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ พิธีถวายสังฆทานนานาชาติ และงานประชุมสัมมนาพุทธธรรม ในโอกาสฉลอง 200 ปี ประเทศสิงคโปร์ โดยการอาราธนานิมนต์ของพระธรรมาจารย์ ดร. ฮุ่ย สยง เจ้าอาวาสวัด Beeh Low See Temple (วัดปี่ โหลว ซี) และพระธรรมาจารย์ ดร.กวางผิง ประธานคณะกรรมการจัดงาน ในงานมีการเจริญพระพุทธมนต์จากคณะสงฆ์ 3 นิกาย คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน พร้อมทั้งมีการกล่าวสุนทรพจน์จากผู้นำองค์กรสงฆ์และผู้แทนองค์กรสงฆ์ต่างๆ

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ ได้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย กล่าวสุนทรพจน์ โดยกล่าวคติธรรมตอนหนึ่งว่า “We learn to do. We learn to know. We learn to practice. We learn to serve. We learn to live together.” แปลความว่า “เราเรียนรู้เพื่อทำ เราเรียนรู้เพื่อรู้ เราเรียนรู้เพื่อปฏิบัติ เราเรียนรู้เพื่อให้บริการ และเราเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน” โดยมีคณะผู้นำสงฆ์ชาติต่างๆ และพุทธศาสนิกชนร่วมงานจำนวนมาก

ช่วงเวลา 08.30 -09.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ เป็นประธานการเจริญพระพุทธมนต์ของคณะสงฆ์นิกายเถรวาทร่วมกับพระธรรมทูตต่างประเทศสายประเทศสิงคโปร์ และผู้บริหาร กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

นอกจากนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ ยังได้สานสัมพันธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนากับผู้นำสงฆ์ในประเทศสิงคโปร์และประเทศต่างๆอีกด้วย

 

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

Translator/Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College

Congratulation to Phra Videspunyabhor (Sweden) received his Ph.D.

0

On 5 September 2562/2019 at 13:00, Phramaha Samarn Jataviriyo, Dr., Lecturer of Dhammaduta College of MCU was with Phramaha Kosol Theerapanyo, Vice-Director, International Relation Division, MCU to express congratulation to Phra Videspunyabhorn received his Ph.D., who is Overseas Dhammaduta Bhikkhus, Abbot of Buddharam Temple, Buddharam Temple, Boden, Sweden at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Mahathat Temple, Bangkok.

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

Translator/Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College

ขออนุโมทนาบุญกับพระมงคลธีรคุณ สบทบทุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต

0

วันที่ 3 กันยายน 2562 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพระพรหมบัณฑิต พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน ฯ กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระธรรมทูต ขออนุโมทนาบุญกับ พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัย 10,000 บาท สนับสนุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ปี 62 เพื่อถวายและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้ประสบความสุขความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต, นายสรวรรษ ปรักกโมดม

Journal: The Study of Strategy of The propagation of Buddhism

0

วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 “ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี” ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง โดยเปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยทั้งในและนอกประเทศ ของนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเผยแพร่ โดยมี พระพรหมเวที รักษาการจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดปฐมเจดีย์ฯ เป็นประธานในพิธี มีพระเทพศาสนาภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวอารัมภบทการจัดงานและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม บรรยายพิเศษ

          ในการนี้ พระมหาสมาน ชาตวิริโย (ศศิสุวรรณพงศ์), ดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เสนอบทความเรื่อง “การศึกษากลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล” “The Study of Strategy of The propagation of Buddhism of The Overseas Dhammaduta Bhikkhus in India – Nepal” By Dr. Phramaha Samarn Jataviriyo (Sasisuwanphong) from Dhammaduta College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

ระมหาสมาน ชาตวิริโย พระมหายงยุทธ กนฺตาโป อาจารย์ วพท พระสิริวรรณะ พระมหาศุภกิจ กองวิเทศสัมพันธ์ ช่วยอำนวยความสะดวกส่งแขก WPA

0

19มิย62/11.50 น. พระมหาสมาน ชาตวิริโย พระมหายงยุทธ กนฺตาโป อาจารย์ วพท พระสิริวรรณะ พระมหาศุภกิจ กองวิเทศสัมพันธ์ ช่วยอำนวยความสะดวกส่งแขก WPA 1 คน เดินทางกลับจีน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ