MCU joined the funeral ceremony making merit of Mr. Sanan ,The father of vice dean

0

เมื่อ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ งานบำเพ็ญกุศลศพโยมคุณพ่อสนั่น ยุนิรัมย์ โยมบิดาของพระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มอบหมายให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มจร มอบผ้าไตรและถวายปัจจัย และร่วมงานฌาปนกิจ ณ บริเวณเมรุ วัดราษฏร์รังสรรค์ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College ,

Somdet Phra Maha Thirachan advices about the training Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 26

0

On 12th Dec, 2562/2019, at 19:00, at Wat Yannawa: Phra Sophonvachirabhorn (Sawai Chotikiko), Vice Rector for Foreign Affairs of MCU is together with , Phra Mongkoltheerakhun, Dr. Director, Dhammaduta College and administrators, lecturers and staff of Dhammaduta College to Paying homage to Somdet Phra Maha Thirachan, Member of the Executive Committee for the Supreme Patriarch of Thailand, Chairman of the Committee of the Center of Ecclesiastical External Mission, Chief Abbot of Wat Yannawa, for report about the training Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 26/2563.

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College ,

MCU attend the 35th Anniversary of the Establishment of Vietnam Buddhist University

0

On 8th Dec, 2562/2019, Vietnam Buddhist University Council take great pleasure in inviting Phra Sophonvachirabhorn to attend the 35th Anniversary of the Establishment of Vietnam Buddhist University in Ho Chi Minh City.

Phra Sophonvachirabhorn (Sawai Chotikiko), Vice Rector for Foreign Affairs of MCU is together with Dr. Phra Seng Hurng Narindo and MCU to attend in Opening Ceremony the 35th Anniversary of the Establishment of Vietnam Buddhist University. This ceremony marks the 35 year journey of the Vietnam Buddhist University in educating and training talented monastic members and Vietnamese scholars for development of National Vietnam Buddhist Sangha. On this special occasion, they had propose to re-sign the Memorandum of Understanding between Vietnam Buddhist University and MCU esteemed University at Vietnam Buddhist University, Ho Chi Minh City.

 

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College ,

MCU join the merit-making ceremony for Mrs. Warabhon Baomrungsakulchai.

0

On 4 Dec, 2562/2019 at 18.30 p.m., at Wat Phrasrimahathatu,  BANGKOK: Phra Sophonvachirabhorn, Vice Rector for Foreign Affairs was along with International Relations Staff and Dhammaduta Lecturers, MCU to join the merit-making ceremony for Mrs. Warabhon Baomrungsakulchai’s dead body Bangkok, who is the mother of Mr.Somprasong Thepsamran who always offer food to monks at wat Arun, Wat Maipiren, Wat Rajsittharam.

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College , Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

MCU Attended the cremation ceremony of Dr.Somsak Saiyud

0

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สมศักดิ์ สายหยุด (ท.ม.) อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มจร ณ วัดนาคูโมทนามัยปุญญาราม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College ,

สัมมนาจัดทำแผนงบประมาณ 64-68 แนะแผนผลิตบัณฑิต 6 ภาษา

0

วันที่ 21-23 พ.ย. 62 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย​ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2568 ณ ห้องประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 21 พ.ย. เวลา 09.00 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ”

ในเวลา 16.30 น.  พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้ปาฐกถาพิเศษ ให้ข้อคิด ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ โดยย่อว่า “มีแผนผลิตบุคลากรให้สังคม ควรให้มีความรู้ความสามารถทางภาษา 6 ภาษา ซึ่ง มจร มีสถาบันพระไตรปิฎก เพื่อนำความรู้มาสอนให้บัณฑิตมีความรู้แล้ว บัณฑิตนำความรู้ไปเผยแผ่เป็นการบริการความรู้แก่สังคม มุมมองด้านพระพุทธศาสนาปี 64 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถสื่อสารภาษาบาลีได้ พูดสนทนาภาษาบาลีได้”

พระโสภณวชิราภรณ์ ได้กล่าวถึงวิทยาลัยพระธรรมทูตว่า “บุคลากรได้ช่วยมหาวิทยาลัยในการทำงานเผยแผ่และได้ช่วยแผนงบประมาณด้วย เช่น ได้งบประมาณส่วนหนึ่ง และได้หางบประมาณภายนอกอีก เพื่อทำงานเผยแผ่ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ก็ควรช่วยหางบภายนอกด้วย นอกจากนี้มีแผนจัดทำวารสารเข้าฐาน TCI เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่มีผลกับสังคม”

พระโสภณวชิราภรณ์ ได้ร่วมการสัมมนาทั้ง 3 วัน และได้มอบหมายให้บุคลากร วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต ,

มจร ร่วมอาลัย คุณแม่เข่ม โยมมารดาพระครูวิทูรธรรมประกาศ จ.วัดไทยพุทธถาวร อเมริกา

0

เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่เข่ม ภูขาว อายุ 93 ปี โยมมารดาพระครูวิทูรธรรมประกาศ (ถวิล) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธถาวร นิวยอร์ก USA เลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุตในอเมริกา ณ วัดพิกุลเจริญ บ้านหนองแสง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มีพระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

 

Chinese Group Meets Most Ven. Phra Brahmapundit

0

16 November, 2562/2019, BANGKOK: Most Ven. Prof.Dr. Phra Brahmapundit, Member of the Supreme Sangha Council, Chief Abbot of Wat Prayurawongsawat, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU is to receive respected by Mr. Ruan Jun, Director of the Standing Committee of Putian City People’s Congress, Fujian Province, People’s Republic of China (PRC), with his group at Wat Prayurawongsawat, Bangkok, Thailand. Regarding to the 5th World Buddhist Forum was held in Fujian Province, China, last year, they were both  meeting together at that time as well.

In this occasion, Phra Sophonvachirabhorn, Vice Rector for Foreign Affairs, is with administers, staff of MCU to facilitate them to meet the Most Venerable in this time.

To pay homage to Rector for the 59 birthday anniversary

0

On 11th October, 2562/2019, at 13.15 p.m. at MCU: Phra Sophonvachirabhorn (Sawai Chotikiko), Vice Rector for Foreign Affairs of MCU is together with Phra Mongkoltheerakhun, Dr. Director, Dhammaduta College of Mahachulalongkornrajavidyalaya University to pay homage to Rector for the 59 birthday anniversary.

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายสรวรรษ ปรักกโมดม

เฝ้าสมเด็จพระสังฆราช โดย รอง กต. มจร วัดไทยนอร์เวย์ การบินไทย นำพระนวกะบวชเฉลิมพระเกียรติฯ

0

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 น. เวลา 15.30 น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พระวิมลศาสนวิเทศ, ดร. รองประธาน ส.ธ.ย. รูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ มจร นำพระนวกะจากการบินไทยที่อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดไทยนอร์เวย์ และผู้บริหารของการบินไทย เข้ากราบถวายสักการะเพื่อถวายรายงานโครงการอุปสมบทพนักงานการบินไทยฯ ซึ่งเป็นโครงการที่วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ดำเนินการร่วมกับวัดไทยนอร์เวย์ และการบินไทย

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร