มจร ร่วมอาลัย คุณแม่เข่ม โยมมารดาพระครูวิทูรธรรมประกาศ จ.วัดไทยพุทธถาวร อเมริกา

0

เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่เข่ม ภูขาว อายุ 93 ปี โยมมารดาพระครูวิทูรธรรมประกาศ (ถวิล) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธถาวร นิวยอร์ก USA เลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุตในอเมริกา ณ วัดพิกุลเจริญ บ้านหนองแสง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มีพระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

 

Chinese Group Meets Most Ven. Phra Brahmapundit

0

16 November, 2562/2019, BANGKOK: Most Ven. Prof.Dr. Phra Brahmapundit, Member of the Supreme Sangha Council, Chief Abbot of Wat Prayurawongsawat, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU is to receive respected by Mr. Ruan Jun, Director of the Standing Committee of Putian City People’s Congress, Fujian Province, People’s Republic of China (PRC), with his group at Wat Prayurawongsawat, Bangkok, Thailand. Regarding to the 5th World Buddhist Forum was held in Fujian Province, China, last year, they were both  meeting together at that time as well.

In this occasion, Phra Sophonvachirabhorn, Vice Rector for Foreign Affairs, is with administers, staff of MCU to facilitate them to meet the Most Venerable in this time.

To pay homage to Rector for the 59 birthday anniversary

0

On 11th October, 2562/2019, at 13.15 p.m. at MCU: Phra Sophonvachirabhorn (Sawai Chotikiko), Vice Rector for Foreign Affairs of MCU is together with Phra Mongkoltheerakhun, Dr. Director, Dhammaduta College of Mahachulalongkornrajavidyalaya University to pay homage to Rector for the 59 birthday anniversary.

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายสรวรรษ ปรักกโมดม

เฝ้าสมเด็จพระสังฆราช โดย รอง กต. มจร วัดไทยนอร์เวย์ การบินไทย นำพระนวกะบวชเฉลิมพระเกียรติฯ

0

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 น. เวลา 15.30 น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พระวิมลศาสนวิเทศ, ดร. รองประธาน ส.ธ.ย. รูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ มจร นำพระนวกะจากการบินไทยที่อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดไทยนอร์เวย์ และผู้บริหารของการบินไทย เข้ากราบถวายสักการะเพื่อถวายรายงานโครงการอุปสมบทพนักงานการบินไทยฯ ซึ่งเป็นโครงการที่วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ดำเนินการร่วมกับวัดไทยนอร์เวย์ และการบินไทย

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร

Householder Dhammaduta Build a network Buddhism propagation.

0

วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 10.00 น. (เวลาท้องถิ่นนอร์เวย์) พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมด้วย พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต  และคณะ มจร ประชุมสรุปงานโครงการอบรมธรรมทูตวิธีพุทธในต่างประเทศ กับพระวิมลศาสนวิเทศ, ดร. รองประธาน ส.ธ.ย. รูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ โดยความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ผลอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ครั้งแรกกว่า 300 คน จาก โดยมีคฤหัสถ์ทวีปต่างๆ เข้าร่วมรวม 11 ประเทศดังนี้ 1. นอร์เวย์ 2 สวีเดน 3 ฟินแลนด์ 4. ฝรั่งเศส 5. เยอรมัน 6. สวิตเซอร์แลนด์ 7. อังกฤษ 8. สหรัฐอเมริกา 9. ไทย 10 ออสเตรีย 11. เนเธอแลนด์ ประชุม ณ อุโบสถวัดไทยนอร์เวย์ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , วัดไทยนอร์เวย์

Overseas Dhammaduta Project Donate to help the flood victims in Ubon

0

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 น. เวลา 17.40 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ในนามโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้ถวายปัจจัย 20,000 บาท เพื่อร่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีแก่  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการ มส. ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถระสมาคม ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โดยพระวิมลศาสนวิเทศ, ดร. เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ รองประธาน ส.ธ.ย. รูปที่ 1 ได้ถวายปัจจัย 14,000 โครนนอร์เวย์ แก่  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เพื่อร่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และพระวิมลศาสนวิเทศ, ดร. รองประธาน ส.ธ.ย. รูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ นำพระนวกะฯ จากการบินไทยที่บวชวัดไทยนอร์เวย์ เข้าถวายสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ด้วย

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร

冥想传播到海外

0

วันที่ 24 กันยายน 2562 น. เวลา 18.00-20.30 น. พระเทพวิสุทธิมุนี วิ, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ได้อาราธนาให้พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนานำวิปัสสนากัมมัฏฐานสู่นานาชาติ” แด่พระวิปัสสนาจารย์ผู้สอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติทุกชั้นปี และพระวิปัสสนาจารย์ที่อบรมวิปัสสนาที่เข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานจากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบเข้าร่วมสัมมนา ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายนนี้ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College ,

Opening Ceremony 1st Dhammaduta Operation on the Way of Buddhist Practice in Overseas

0

วันที่ 28 ก.ย. 2562 เวลา 09.00 น. (เวลาท้องถิ่นนอร์เวย์) พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร ได้มอบหมายให้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ” ณ ชั้น 2 อาคารพระอุโบสถ วัดไทยนอร์เวย์ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

ในการนี้ มีผู้แทนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และผู้แทนธรรมทูตคฤหัสถ์ ถวายสักการะ ในพิธีเปิด พระวิมลศาสนวิเทศ, ดร. เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ รองประธาน ส.ธ.ย. ประธานร่วม กล่าวต้อนรับ โดยมี พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กล่าวรายงาน

การอบรมครั้งนี้ มีพระสงฆ์ผู้เป็นกรรมการของ ส.ธ.ย. เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ และอุบาสกอุบาสิกาประเทศจากประเทศต่างๆ เข้าอบรม

โดยในการอบรมมี พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้บริหาร มจร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมดำเนินการ จัดอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธที่วัดไทยนอร์เวย์ ศูนย์ปฏิบัติวิทยาลัยพระธรรมทูต ระหว่างวันที่ 27 – 29 ก.ย. นี้ โดยความร่วมมือขององค์กรร่วมจัดอบรมคือ สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป โดยวัดไทยนอร์เวย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสหภาพชาวพุทธในนอร์เวย์ (Buddhistforbundet) และองค์กรร่วมมือต่างๆ มีการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรม นับเป็นรุ่นแรกของการอบรม โดยมีคฤหัสถ์ทวีปต่างๆ เข้าร่วมรวม 11 ประเทศดังนี้ 1. นอร์เวย์ 2 สวีเดน 3 ฟินแลนด์ 4. ฝรั่งเศส 5. เยอรมัน 6. สวิตเซอร์แลนด์ 7. อังกฤษ 8. สหรัฐอเมริกา 9. ไทย 10 ออสเตรีย 11. เนเธอแลนด์ เข้าร่วมโครงการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 300 คน

 

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College ,

อนุโมทนาบุญ ดร.นันท์ทิพย์ และ ดร.ธัชชพันธ์ ถวายทุนเข้ากองทุนพระพรหมบัณฑิต เพื่อพระนิสิต มจร

0

วันที่ 10 กันยายน 2562 น. เวลา 17.00 น. ณ ห้อง 210 มจร วัดมหาธาตุ กทม พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพระพรหมบัณฑิต พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน ฯ กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระธรรมทูต ขออนุโมทนาบุญกับ ดร.นันท์ทิพย์ สร้อยศรี และ ดร.ธัชชพันธ์ ศิริเวช เป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาค 30,000 บาท ร่วมบริจาคสนับสนุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ปี 62 เพื่อถวายและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตต่างประเทศและนิสิตในประเทศ ระดับปริญญาตรี โท เอก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะจัดในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ อาคารหอฉัน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

ขอให้เจ้าภาพอุปถัมภ์ทุนการศึกษา มีอายุยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ประสบความเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิจ เทอญ

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร

อนุโมทนาบุญ ดร.นันท์ทิพย์ และ ดร.ธัชชพันธ์ ถวายทุนเข้ากองทุนพระพรหมบัณฑิต เพื่อพระนิสิต มจร

0

วันที่ 10 กันยายน 2562 น. เวลา 17.00 น. ณ ห้อง 210 มจร วัดมหาธาตุ กทม พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพระพรหมบัณฑิต พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน ฯ กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระธรรมทูต ขออนุโมทนาบุญกับ ดร.นันท์ทิพย์ สร้อยศรี และ ดร.ธัชชพันธ์ ศิริเวช เป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาค 30,000 บาท ร่วมบริจาคสนับสนุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ปี 62 เพื่อถวายและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตต่างประเทศและนิสิตในประเทศ ระดับปริญญาตรี โท เอก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะจัดในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ อาคารหอฉัน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

ขอให้เจ้าภาพอุปถัมภ์ทุนการศึกษา มีอายุยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ประสบความเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิจ เทอญ

 

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร